Regulament Bursa Grigore Moisil

Mar 13, 2023 | Program

REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA BURSELOR SPECIALE PENTRU ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ

A. Definire

Art. 1. Bursa specială pentru activitatea ştiinţifică ”BURSA GRIGORE MOISIL” se acordă elevilor din ciclul liceal și studenţilor care au o activitate ştiinţifică foarte bună şi au înregistrat performanţe meritorii în activitatea de cercetare ştiinţifică. Bursa specială pentru activitatea ştiinţifică este destinată susţinerii financiare a elevilor și a studenţilor angrenaţi în realizarea unui proiect de cercetare ştiinţifică circumstanțiat următoarelor domenii :

 1. Matematică
 2. Informatică
 3. Tehnologia informației și a comunicațiilor
 4. Robotică
 5. Inteligenta artificiala

Art. 2. Bursa specială pentru activitatea ştiinţifică se acordă:

 • elevilor claselor IX-XII, studenţilor de la nivel licenţă (începând cu anul I) şi masteranzilor (începând cu anul I);
 • pe perioada unui an academic; numai o singură dată pe parcursul unui ciclu de studii;

Art. 3. Asociaţia „Grigore Moisil” îşi propune să aloce anual burse speciale pentru activitatea ştiinţifică. Numărul şi cuantumul bursei se stabilesc de către Consiliul Director şi se aprobă de către Adunarea Generala a Asociației.

B. Procedura de selecţie a bursierilor

Art. 4. Deschiderea competiţiei anuale de selecţie şi calendarul de desfăşurare al ·acesteia se anunţă pe site-ul asociației www.asociatiagrigoremoisil.ro la secţiunea Bursa Grigore Moisil.

Art. 5. Procedura de acordare a bursei speciale pentru activitatea ştiinţifică se declanşează prin întocmirea unui dosar de concurs care trebuie să cuprindă:

 1. cererea de acordare a bursei semnată olograf (original) sau cu semnatură electronică.
 2. descrierea proiectului de cercetare;
 3. recomandarea coordonatorului ştiinţific al proiectului de cercetare incluzând în textul ei şi o declaraţie de asumare a responsabilităţii îndrumării în cazul câştigării bursei. Coordonatorul stiintific, trebuie să fie cadru didactic sau cercetător, si să aibă o relaţie contractuală cel puţin în perioada de derulare a bursei.
 4. lucrările publicate şi comunicările ştiinţifice in extenso prezentate de către solicitant;

  Art. 6. Aplicaţiile se vor depune prin intermediul platformei electronice dedicată burselor pe www.asociatiagrigoremoisil.ro/bursa-grigore-moisil după un calendar care se comunică tuturor solicitanţilor.

  Consiliul director verifică eligibilitatea cererilor, conform prezentei hotărârişi organizează o sesiune pentru susţinerea proiectelor de cercetare. Susţinerea se desfăşoară în faţa unei Comisii de evaluare, desemnată de Consiliul Director. Din comisia de evaluare nu pot face parte coordonatorii ştiinţifici ai aplicanţilor; se va avea de asemenea în vedere evitarea conflictului de interese sau a altor situaţii susceptibile să creeze îndoieli cu privire la integritate;

  Art. 7. După susţinerea proiectului şi examinarea dosarului de concurs, Comisia de evaluare stabileşte, pe baza unor criterii proprii făcute publice la deschiderea competiţiei, clasamentul solicitanţilor cu punctajul corespunzător, pe care îl comunică Consiliului Director. Candidaţii vor primi note de la 1 la 10; acolo unde notele sunt identice, comisiile vor specifica după ce criterii s-a făcut departajarea. Criteriile de notare vor include în mod explicit (specificându-se măsura procentuală în care ele contează la nota finală) contribuţiile anterioare documentabile ale candidatului, detaliate pe secţiuni: carte, capitol de carte, articol în revistă indexată Web of Science, articol în revistă indexată în alte baze de date internaţionale, prezentare orală sau poster la conferinţe, premii.

  Art. 8. Consiliul Director înaintează Adunării Generale a Asociaților procesul verbal referitor la evaluarea aplicaţiilor care cuprinde ierarhizarea candidaţilor şi procedura de ierarhizare aplicată, avizat de către comisia de evaluare.

  Art.9. Adunarea Generală a Asociaților verifică aplicarea procedurilor de ierarhizare a propunerilor primite şi stabileşte numărul de burse speciale pentru activitatea ştiinţifică pe domenii în funcţie de criteriile de selecţie utilizate, calitatea propunerilor şi numărul de solicitări. Rezultatele deliberării se consemnează într-un proces verbal, semnat de către preşedintele Asociației şi transmis Consiliului Director, împreună cu lista candidaţilor selectaţi.

  C. Contractarea bursierilor

  Art. 10. Beneficiarul unei burse speciale pentru activitatea ştiinţifică semnează un contract de finanţare.

  Art.11. Bursa se acordă, de regulă, pentru un an academic.

  Art. 12. Bursierii din ultimul an de studiu beneficiază de bursă până la susţinerea examenului de finalizare a studiilor din prima sesiune prevăzută în structura anului de învățământ în curs.

  D. Obligaţiile bursierilor

  Art. 13. Sub îndrumarea conducătorului ştiinţific, bursierul pregăteşte rezultatele cercetării proprii pentru publicare şi se angajează să realizeze până la finalizarea bursei speciale pentru activitatea ştiinţifică cel puţin o publicaţie sau să trimită un manuscris spre publicare (cu confirmarea editorială de primire), la reviste ştiinţifice indexate în baze de date internaţionale – mai specific la revistele indexate Web of Science, SCOPUS, sau ERIH Plus – editate în centre universitare.

  Art. 14. Bursierul prezintă rezultatele cercetării care a constituit subiectul bursei la cel puţin o conferinţă ştiinţifică desfăşurată pe perioada bursei sau face dovada înscrierii cu comunicare la cel puţin o conferinţă ştiinţifică desfăşurată după încheierea finanţării.

  Art. 15. Întocmeşte Raportul final care va fi avizat de conducătorul ştiinţific şi de comisia de evaluare.

  E. Procedura de evaluare şi finalizare a proiectului.

  Art. 16. La încheierea perioadei de acordare a bursei speciale pentru activitatea ştiinţifică, beneficiarul întocmeşte şi încarcă în platformă dosarul de finalizare a bursei speciale pentru activitatea ştiinţifică care va conţine raportul ştiinţific final (format liber) vizat de coordonatorul ştiinţific. La acest raport vor fi anexate toate materialele, care reprezintă valorificarea rezultatelor ştiinţifice obţinute.

  Art. 17. Consiliul Director analizează dosarele de finalizare a burselor speciale pentru activitatea ştiinţifică. Concluziile se consemnează într-un proces verbal al sesiunii de evaluare în care vor fi menţionate explicit rezultatele obţinute care confirmă respectarea obligaţiilor contractuale. Procesele verbale de evaluare sunt supuse validării Adunării Generale a Asociaților.

  Art. 18. Consiliul Director stabileşte dacă au fost îndeplinite obligaţiile contractuale. În cazul în care nu au fost îndeplinite obligaţiile contractuale, Consiliul Director poate propune o perioadă de prelungire, în cazuri justificate.

  F. Dispoziţii finale

  Art. 19. Dacă au fost îndeplinite angajamentele din contract, beneficiarilor burselor de performanţă li se atribuie de către Asociația Grigore Moisil DIPLOME de excelenţă în cercetarea ştiinţifică.

  Art. 20. În cazul neîndeplinirii obligaţiilor asumate prin contract, beneficiarul este obligat să returneze sumele încasate ca bursă specială pentru activitatea ştiinţifică, iar coordonatorul ştiinţific nu va mai putea activa ca mentor pentru o propunere de bursă de acelaşi tip, pentru următorii trei ani.

  Art. 21. Câştigătorii burselor speciale pentru activitatea ştiinţifică şi coordonatorii acestora fac parte dintr-un colegiu invizibil/virtual de excelenţă, semnalizat pe website-ul Asociației Grigore Moisil.

  ***